Menüü Broneeri

Privaatsuspoliitika ja küpsised

PRIVAATSUSTEADE KLIENDILE

Kehtib alates 25.05.2018

 

 1. Privaatsusteate sisu

Privaatsusteates kliendile selgitame ja kirjeldame emaettevõttes Hestia Hotel Group OÜ ja meie tütarettevõtetes: Hotel Euroopa OÜ-s; OÜ-s Hotel Management Services; Baltic Beach Holding OÜ-s; Tallinn Seaport Hotel OÜ-s; Wolf Hotel OÜ-s ja Tallinn Old Town Hotels OÜ-s, (edaspidi „Meie“) kehtivat kliendi (edaspidi „Teie“) isikuandmete töötlemise korda.

Privaatsusteates anname ülevaate järgnevast:

 • Meist kui isikuandmete vastutavast töötlejast (punkt 2);
 • Milliseid isikuandmeid Me töötleme? (punkt 3);
 • Millisel eesmärgil Me isikuandmeid töötleme? (punkt 4);
 • Millisel õiguslikul alusel Me isikuandmeid töötleme? (punkt 5);
 • Millised on Teie õigused seonduvalt isikuandmetega? (punkt 6);
 • Millised isikuandmete turvalisusmeetmeid Me rakendame? (punkt 7);
 • Mida teha isikuandmete rikkumise korral? (punkt 8);
 • Kellele avalikustame isikuandmeid? (punkt 9);
 • Kui kaua säilitame isikuandmeid? (punkt 10);
 • Privaatsusteate kehtivus ja kättesaadavus (punkt 11);
 • Küpsised (punkt 12).

Meil kehtivad üldised põhimõtted ja väärtused isikuandmete töötlemisel ning „küpsistega“ seonduv on toodud Privaatsuspoliitikas.

 

 1. Meist / Vastutav töötleja

Tulenevalt Teie poolt valitud Hestia Hotel gruppi kuuluvast hotellist on Teie isikuandmete töötleja:

 

Hestia Hotel Europa
Hotel Euroopa OÜ
Reg. kood: 11280161
Aadress: Paadi tn 5, 10151 Tallinn
www.euroopa.ee

Hestia Hotel Ilmarine
OÜ Hotel Management Services
Reg. kood: 10479376
Aadress: Põhja pst. 21B, Tallinn
www.hestiahotelgroup.com/ilmarine

Hestia Hotel Laulasmaa Spa
Baltic Beach Holding OÜ
Reg. kood: 12080955
Aadress: Puhkekodu 4, Laulasmaa küla, Keila vald, Harjumaa
www.laulasmaa.ee

Hestia Hotel Seaport
Tallinn Seaport Hotel OÜ
Reg. kood: 12669607
Aadress: Uus-Sadama tn. 23, Tallinn
www.seaporthoteltallinn.com

Hestia Hotel Susi
Wolf Hotel OÜ
Reg. kood: 14226191
Aadress: Paadi tn 5, 10151 Tallinn
www.susihotel.ee

Hestia Hotel Barons
Tallinn Old Town Hotels OÜ
Reg. kood: 14433621
Aadress: Paadi tn 5, 10151 Tallinn
www.hestiahotelgroup.com/barons/

Hestia Old Town Maestro
Tallinn Old Town Hotels OÜ
Reg kood: 14433621
Aadress: Paadi tn 5, 10151 Tallinn
www.hestiahotelgroup.com/maestro/

 

 1. Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Töötleme Teie järgnevaid isikuandmeid:

 • isiklikud andmed, näiteks nimi, sünniaeg, kodakondsus, koos Teiega majutuva alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus;
 • kontaktandmed, näiteks aadress, meiliaadress, telefoninumbrid;
 • ärikliendi kontaktisikute andmed, näiteks nimi, ametinimetus, suhtluskeel;
 • broneeringute andmed Meie hotellis, s.h andmed Teie soovide ja valikute kohta Meie hotellis, näiteks suitsuvaba tuba või laud, toa asukoha korrus ja soovitud teenused;
 • Meie teenuste kasutamisega seotud andmed, näiteks teave teenuste kasutamise, ostmise ja tühistamise kohta ning andmed Meie hotellides sooritatud ostude kohta;
 • makseandmed, näiteks konto number, maksekaardi andmed, andmed valitud makseviisi ja maksekäitumise (sh makseviivituste) kohta;
 • andmed lojaalsusprogrammi kuulumise ja kasutamise kohta;
 • nõusolek/mittenõustumine võtta vastu Meie otseturundusteateid;
 • tagasisideandmed Meile, näiteks Teie rahuloluandmed ja kommentaarid Meie teenuste kohta;
 • „Küpsiste“ andmed, mis võimaldavad Meil kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud Teiega või Teie käitumisega Meie veebilehel. Näiteks veebilehitseja tüüp ja versioon, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht.

 

 1. Millisel eesmärgil Me isikuandmeid töötleme?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Teie ja Meie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, s.h lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;
 • Teiega suhte hoidmiseks ja arendamiseks, sh broneeringute tegemiseks;
 • Meie äritegevuse ja klienditeeninduse arendamiseks, sh Meie veebilehe kasutamise hõlbustamiseks, majutuse ja toitlustusega seotud valikute ja soovide jälgimiseks ja analüüsimiseks;
 • Meie kaupade ja teenuste reklaamimiseks;
 • Meie püsikliendiprogrammiga seotud tegevusteks, sh soodustuste registreerimiseks.

 

 1. Millisel õiguslikul alusel Me isikuandmeid töötleme?

Töötleme isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingut täitmiseks (privaatsusteate punktid 4(1) ja 4(6)), juriidilise kohustuse täitmiseks (privaatsusteate punkt 4(2)), Teie nõusoleku alusel (privaatsusteate punkt 4(5)) ning Meie õigustatud huvi alusel (privaatsusteate punktid 4(3) ja (4)).

Töötleme isikuandmeid nii vastutava töötlejana kui volitatud töötlejana. Töötleme isikuandmeid vastutava töötlejana eelkõige siis, kui oleme isikuandmed saanud otse Teilt (nt Meie hotelli külastajakaarti täites või läbi „küpsiste“). Volitatud töötlejana töötleme isikuandmeid eelkõige siis, kui oleme saanud isikuandmed Meie lepingupartnerilt.

 

 1. Millised on Teie õigused seonduvalt isikuandmetega?

Teil on oma isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

6.1.Õigus isikuandmetega tutvuda – õigus teada, milliseid andmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest

6.2 Õigus isikuandmete parandamisele – õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

6.3 Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta igal ajal tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

6.4 Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

6.5 Õigus töötlemise piiramisele – Teil on õigus teatud juhtudel keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

6.6 Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes või turunduse eesmärgil. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemise vastuväitele reageerime Me koheselt.

6.7  Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

6.8 Õigus esitada kaebusi – Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aki.ee).

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.jaost.

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi privaatsusteate kohta siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil: gdpr@hestiahotels.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie isikuandmete osas, peame veenduma Teie isikusamasuses.

 

 1. Millised isikuandmete turvalisusmeetmeid Me rakendame?

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Oleme määranud isikuandmetele juurdepääsupiirangud oma töötajatele ja Meie volitatud töötajatele. Isikuandmetele pääsevad ligi ainult need isikud, kes vajavad juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks.

Kasutame ainult neid volitatud töötlejaid, kes on andnud Meile piisava tagatise ning kelle võimesse töödelda isikuandmeid turvaliselt Me usume. Sõlmime kõikide oma volitatud töötlejatega kirjalikud lepingud, millega tagame, et iga Meie volitatud töötleja rakendab isikuandmete osas piisavaid kaitsemeetmeid.

 

 1. Mida teha isikuandmetega seotud rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil gdpr@hestiahotels.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga pühendunult ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

 

 1. Kellele avalikustame isikuandmeid?

Me avaldame Teie isikuandmeid või anname isikuandmetele juurdepääsu ametiasutustele või järelevalveasutusele, kui Meil on vastav juriidiline kohustus.

Me avaldame Teie isikuandmeid Meie volitatud töötlejatele, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks.

Töötleme isikuandmeid reeglina Euroopa Majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

 

 1. Kui kaua säilitame isikuandmeid?

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7 aastat). Lepingu täitmisega ja vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Privaatsusteate kehtivus ja kättesaadavus

Privaatsusteade kliendile on kättesaadav Meie veebilehel https://www.hestiahotelgroup.com/ ja viitena Meie hotellide veebilehtedel.

Palun arvestage, et Me võime aeg-ajalt privaatsusteadet muuta. Teavitame Teid muudatustest mõistliku aja ette.

12. Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ aitavad Meil Teile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehe ja/või rakendusega. Peale selle kogume teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel Meie veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja Teile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

 

 

 

Broneeri tuba

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates külastust nõustute meie küpsiste kasutamise põhimõtetega. Nõustun